• Regulamin SU

    • Regulamin Samorządu Uczniowskiego
     Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

      

     I. Postanowienia ogólne
     § 1

     1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
     2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie.
      

     § 2


     Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statutem Szkoły.
      

     § 3


     1. Organy Samorządu Uczniowskiego są wybierane i działają zgodnie z Regulaminem Samorządu.
     2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
     3. W ramach Samorządu Uczniowskiego może działać Rada Wolontariatu.
      

     § 4


     Zadaniem Samorządu jest:

       • organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
     • działalność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego,
     • opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny i Statut,
     • reprezentuje interes ogółu uczniów wobec pozostałych organów Szkoły,
     • w porozumieniu z innymi organami szkoły tworzy radę wolontariatu,
     • ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

      

     II. Organy Samorządu Uczniowskiego
     § 5

     1. Samorząd Klasowy działa w każdej z klas i jest podstawowym ogniwem Samorządu.
     2. Samorząd Klasowy jest wybierany w każdej z klas w dowolnym trybie.
      

     § 6


     Organem sprawującym nadzór nad działalnością Samorządu jest Zarząd w składzie:

       • przewodniczący SU,
     • z-ca przewodniczącego,
     • sekretarz.
     § 7


     Kadencja Zarządu oraz Samorządów Klasowych trwa jeden rok szkolny.
      

     § 8


     1. Zarząd Samorządu jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych.
     2. Głosowanie jest jawne.
     3. Do kompetencji Zarządu należy:

       • reprezentowanie Samorządu wobec Uczniów, Dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
     • kierowanie pracą Samorządu;
     • organizowanie współpracy Zarządu Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

      

     § 9


     1. Zebrania plenarne oraz Zarządu Samorządu odbywają się wg potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w semestrze i są protokołowane. Zebrania są otwarte.
     2. Uchwały, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
      

     § 10


     Na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekunów Samorządu, Wychowawcy Klasy lub trzech członków Zarządu każdy z uczniów może być odwołany z funkcji w trakcie roku szkolnego. Decyzję o odwołaniu podejmuje Zarząd przez głosowanie.
      

     III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego
     § 11

     1. Opiekunów Samorządu wyłania organizacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej w końcu sierpnia.
     2. Członkowie Samorządu mają możliwość zmiany opiekuna na zasadach określonym w Statucie Szkoły dotyczących zmiany wychowawcy.
      

     § 12


     Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

       • czuwać nad całokształtem prac Samorządu;
     • pośredniczyć między uczniami a nauczycielami;
     • doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie;
     • pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.     Koczargi Stare, 29 stycznia 2018 r.

      

         Opiekun S.U. Przewodniczący S.U.
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie