• Misja, wizja, wartości

    • Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych


      

     WPROWADZENIE


                      Pierwszymi i najważniejszymi osobami kształtującymi dziecko są jego rodzice. Szkoła pełni rolę wspomagającą we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju psychofizycznym ucznia. Najlepsze wyniki wychowawcze można osiągnąć, kiedy rodzice i szkoła mają zbieżne cele i współpracują ze sobą. Temu ma służyć wypracowany wspólnie program wychowawczo-profilaktyczny.

                  Przez wychowanie należy rozumieć „ogół zabiegów mających na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym oraz przygotowanie go do życia w społeczeństwie” (Słownik języka polskiego, Doroszewski PWN). Uczestnikami tego procesu są dwie strony tzn. wychowawca, tworzący warunki do rozwoju i korzystający z nich wychowanek.
                 Profilaktyka są to natomiast działania mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom (Słownik języka polskiego, Doroszewski PWN). W zależności od napotykanych problemów działania te należy prowadzić na różnych poziomach. Kierować ją do wszystkich osób, funkcjonujących prawidłowo, ale stykających się z czynnikami ryzyka lub do osób z pierwszymi przejawami zaburzeń, lub do konkretnych jednostek z zaburzeniami funkcjonowania.


     Działania wychowawczo-profilaktyczne muszą:

      

     • mieć jasno określone cele,
     • zawierać różnorodne działania,
     • mieć zróżnicowane grono odbiorców
     • być długofalowe i powtarzalne
     • podlegać ewaluacji

     Uczestnikami programu wychowawczo-profilaktycznego są uczniowie, ich rodzice, wychowawcy klas, pozostali nauczyciele i specjaliści oraz Samorząd Uczniowski. Każda z tych osób ma określone zadania specyficzne dla posiadanych kompetencji. Niezwykle ważna jest współpraca między nimi, wypracowywanie wspólnych celów, planów, zadań a potem sumienne wykonywanie obowiązków.

      

     MISJA SZKOŁY

      

     „Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie-wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż. Jeśli nie wie- naucz.”
     (Janusz Korczak)

      

     Jesteśmy Szkołą z tradycjami i doświadczeniem. Pragniemy działać na rzecz naszych uczniów i ich środowiska. W oparciu o wspólność działań i wzmacnianie pozytywne pragniemy stworzyć wspólny model wychowawczy.  W swojej pracy kierujemy się szacunkiem dla drugiego człowieka, obiektywizmem, chęcią rozwijania potrzeb wyższych. Zachęcamy uczniów do samokształcenia. Charakteryzuje nas gotowość do współpracy, życzliwy stosunek do innych oraz otwartość na zmiany pozwoli nam osiągnąć ten cel.

      

      

      

     ZAŁOŻENIA

      

     Założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego są:

      

     • wpajanie wartości i norm społecznych
     • uczenie szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka
     • rozbudzanie zainteresowania naszym dorobkiem narodowym
     • tworzenie bezpiecznej , przyjaznej atmosfery w szkole
     • dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej
     • ochrona uczniów przed zagrożeniami
     • wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów
     • stymulowanie rozwoju uczniów zdolnych
     • wspieranie kreatywności
     • rozbudzanie zamiłowania do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności
     • minimalizowanie zakłóceń rozwoju psychofizycznego uczniów
     • ograniczenie niepożądanych zachowań uczniów oraz zapobieganie skutkom tych zachowań
     • uczenie podejmowania roztropnych decyzji
     • wypracowanie skutecznych form komunikacji interpersonalnej
     • rozbudzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego i wartości uniwersalnych
     • propagowanie bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi (wolontariat)
     • kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych

      

      

     CHARAKTERYSTYKA SYLWETKI ABSOLWENTA SZKOŁY


                      Nasz absolwent to człowiek aktywnie funkcjonujący w zmieniającej się rzeczywistości. Podejmuje on różne role społeczne, szanuje tradycje i dziedzictwo kulturowe. Jest osobą tolerancyjną, odpowiedzialną, dbającą o swój rozwój, kierującą się ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi. Działa on aktywnie na rzecz środowiska lokalnego. Nie zapomina też o swojej kondycji fizycznej.

      

     PODSTAWA PRAWNA

      

     • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art.48 ust.1, art.54 ust.3-4, art.70 ust.1)
     • Prawo Oświatowe –Ustawa z 14 grudnia 2016 roku
     • Karta Nauczyciela
     • Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
     • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
     • Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, z 2014 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 895)
     • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
     • rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452)
     • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578)
     • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)
     • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku
     • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w dziedzinie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym
     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informatycznej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

      

     OGÓLNE CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO


     • Wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów w kierunku systematycznego poszerzania jego wiedzy o otaczającym go świecie, zachodzących zjawiskach historycznych i społecznych, mechanizmach zmian z poszanowaniem tradycji narodowych i różnorodności kulturowej.
     • Rozwijanie postaw społecznych charakteryzujących się dużą wrażliwością na krzywdę innych ludzi i przeciwstawianie się zachowaniom agresywnym, w szczególności wykształcenie w uczniach potrzeby działań w wolontariacie.
     • Wpajanie uczniom zasad kultury osobistej oraz poprawnego używania języka ojczystego.
     • Kształtowanie dojrzałości emocjonalnej, umiejętności rozpoznawania swoich uczuć i ich konstruktywnego wyrażania.
     • Motywowanie do zdrowego stylu życia, który uwzględnia uprawianie sportu, właściwą dietę a także higienę osobistą i dbanie o swoje otoczenie.

      

      

     ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI


     Cel: Stymulowanie rozwoju uczniów

       Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi
     Prowadzenie ogólnodostępnej statystyki wyników nauczana Udostępnienie opracowań i analiz statystycznych nauczycielom, wychowawcom, specjalistom, nadzorowi pedagogicznemu. Dyrektor Szkoły Udostępnienie na stronie internetowej szkoły
     Całoroczne turnieje wiedzy z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych i religii Konkursy prowadzone przez zespoły przedmiotowe nauczycieli. Przewodniczący zespołów przedmiotowych, Rada Rodziców Nagrody na koniec roku szkolnego
     Udostępnienie nauczycielom informacji o obiektywnych przyczynach trudności w nauce Syntetyczna informacja w dzienniku lekcyjnym, Wychowawcy klas Na bieżąco
     Prowadzenie bazy danych o przebiegu edukacji, przyczynach niepowodzeń, wynikach badań psychologicznych pedagog i psycholog szkolny  
     Wspieranie uczniów w problemach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych Systematyczne zebrania Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy, specjaliści Praca ciągła
     Analizowanie sytuacji edukacyjnej, społecznej i emocjonalnej uczniów, wypracowywanie form pomocy (np. zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania, zajęcia wyrównawcze, konsultacje i inne.)
     Udział w projektach zewnętrznych instytucji wspomagających oświatę Uczestnictwo w warsztatach przedmiotowych, lekcje w terenie, grach terenowych, zawodach, turniejach, spotkania z naukowcami na terenie szkoły Nauczyciele przedmiotowi Cały rok
     Budowa narzędzi pomiaru dydaktycznego w celu indywidualizacji wymagań Budowa testów, sprawdzianów o zróżnicowanym stopniu wymagań Zespoły przedmiotowe, nauczyciele przedmiotów Na bieżąco
     Indywidualna analiza stylu uczenia się każdego ucznia Wykorzystanie dostępnych narzędze w systemie Librus Synergia Wychowawcy Z początkiem etapu edukacyjnego
     Pedagogizacja rodziców prelekcje w ramach zebrań rodziców Psycholog i psycholog szkolny Cały rok
     biblioteka dla rodziców bibliotekarz
     Uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego Wyposażenie pracowni w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) Dyrektor Szkoły Zgodnie z zapotrzebowaniem
     Konkurs na najwyższy postęp w nauce  Coroczne nagroda dla ucznia Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców Nagroda rzeczowa

      

     Cel: Ukierunkowanie ucznia zdolnego

     Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi
     Wymiana informacji dotyczących uzdolnień uczniów oraz przydzielenie im opiekunów Udostępnianie nauczycielom informacji o uzdolnieniach ucznia w dzienniku lekcyjnym, bazie potrzeb edukacyjnych uczniów oraz podczas spotkań Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nauczyciele przedmiotów, pedagog i psycholog szkolny Na bieżąco
     Przygotowanie do konkursów wiedzy wewnątrzszkolnych i zewnętrznych Organizowanie przedmiotowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, koła przedmiotowe, liga przedmiotowa Wszyscy nauczyciele danego przedmiotu Cały rok
     Rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych Praca indywidualna z uczniem uzdolnionym Nauczyciel przedmiotu wybrany przez ucznia Cały rok
     Rozbudzanie zainteresowań uczniów Organizacja wycieczek przedmiotowych, udział uczniów w warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne Opiekunowie kół przedmiotowych, nauczyciele Cały rok
     Prezentacja dorobku uczniów i ich osiągnięć Zamieszczanie informacji w lokalnej prasie, na stronie internetowej szkoły, zapoznanie z osiągnięciami podczas uroczystości szkolnych oraz prezentacji projektów itp. Dyrekcja  Za zgodą zainteresowanych
     Doposażenie pracowni szkolnych w pomoce niezbędne do pracy z uczniem zdolnym Zakup i pozyskiwanie pomocy edukacyjnych Dyrektor, nauczyciele Zgodnie z potrzebami
     Gratyfikowanie uczniów osiągających najwyższe wyniki Przyznawanie stypendiów naukowych i sportowych Dyrektor Szkoły Dwa razy w roku

      

     Cel: Wypracowanie skutecznych sposobów porozumiewania się i współpracy w środowisku szkolnym i lokalnym

     Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi
     Umożliwienie uczniom dodatkowego kontaktu edukacyjnego i wychowawczego z wybranym nauczycielem Każdy pracownik dydaktyczny szkoły przeznacza w pełnym tygodniu zajęć stały, godzinny dyżur, który podaje do wiadomości społeczności szkolnej Pracownicy dydaktyczni i specjaliści Praca stała
     Informowanie społeczności szkolnej o wydarzeniach Organizowanie i przygotowywanie akademii szkolnych i uroczystości, spotkań itp. oraz komunikaty na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym Librus Dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele, Samorząd Uczniowski, rodzice Cały rok
     Organizacja okolicznościowych spotkań środowiska szkolnego z udziałem Rodziców Organizacja uroczystości szkolnych Nauczyciele, Samorząd Uczniowski Cały rok
     Doskonalenie form komunikowania się Zawarcie w tematyce godzin wychowawczych treści rozwijających kompetencje komunikacyjne. Zajęcia specjalistów z uczniami. Pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas Cały rok
     Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych Szkoły i Rodziców Zapoznanie Rodziców z prawem wewnątrzszkolnym, współpraca w tworzeniu dokumentów regulujących życie Szkoły, udział w organizacji imprez szkolnych, wspieranie szkoły w jej działaniach na rzecz dziecka. Dyrektor Szkoły, nauczyciele, specjaliści, Rada Rodziców , Samorząd Uczniowski Cały rok
     Regularna organizacja zebrań i konsultacje dla rodziców.
     Wyróżnianie aktywnych Rodziców.
     Udział młodzieży w zebraniu dla rodziców Wymiana spostrzeżeń, oczekiwań Wychowawcy klas W miarę potrzeb
     Rozwijanie w uczniach aktywności społecznej na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego Organizacja Samorządu Uczniowskiego i włącznie uczniów w życie Szkoły. Nauczyciele, uczniowie, rodzice Cały rok
     Utworzenie Rady Wolontariatu i promowanie działań rzecz drugiego człowieka.
      
     Cel: Kształtowanie pozytywnych postaw i współodpowiedzialności społeczności szkolnej za bezpieczeństwo
      
     Zadania  Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi
     Promowanie pozytywnych postaw uczniowskich Prowadzenie i udostępnienie statystyki postaw (diagramy, wykresy, zestawienia). Dyrektor, nauczyciele, rodzice Stały dostęp wychowawców do danych
     Wyróżnianie podczas apeli uczniów z wzorowym i bardzo dobrym zachowaniem.
     Nagradzanie najgrzeczniejszej klasy.
     Gratyfikowanie pozytywnych zachowań uczniów z wykorzystaniem punktowego systemu oceny zachowania
     Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych Rozwijanie w czasie bieżącej pracy z uczniem jego umiejętności współpracy w grupie, mówienia "nie" w sytuacjach dla niego zagrażających, słuchania i szacunku dla innych (lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, warsztaty ze specjalistami, wycieczki, wolontariat) Pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice Cały rok
     Kształtowanie przekonania o należnym szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka Ujęcie treści planach wychowawców, Nauczyciele Cały rok
     Spotkania z autorytetami, przedstawicielami innych kultur,
     Organizowanie konkursów literackich, plastycznych, religijnych,
     Kształtowanie właściwych wzorców kultury osobistej Uwzględnienie w tematyce lekcji wychowawczych zasad savoir -vivre Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Cały rok
     Natychmiastowe korygowanie niewłaściwych zachowań uczniów przez nauczycieli
     Organizowanie konkursów.
     Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły Przeprowadzanie wśród uczniów i rodziców badań diagnozujących poziom bezpieczeństwa w szkole (ankiety, wywiady, rozmowy). Dyrektor, pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy Cały rok
     Tworzenie procedur interwencji w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów.
     Współpraca ze Strażą Gminną, Policją, Sądem Rejonowym, kuratorami zawodowymi i społecznymi.
     Organizowanie dla uczniów zajęć z przedstawicielami policji na temat "odpowiedzialności karnej nieletnich".
     Organizowanie mediacji w sytuacji konfliktu rówieśniczego.
     Dyżurowanie nauczycieli podczas przerw.
     Zapewnienie stałego monitoringu na terenie budynku szkolnego i w jego otoczeniu
     Kształtowanie u uczniów umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo i rozpoznawania zagrożeń Zapoznanie i przypominanie uczniom i rodzicom telefonów alarmowych i procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych (gazetki ścienne, pogadanki) Psycholog i pedagog szkolny, Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas Cały rok
     Stałe przypominanie zapisów aktów prawnych promujących życie bez przemocy.
     Odpowiedni dobór tematyki godzin wychowawczych
     Prowadzenie warsztatów na temat sposobów radzenia sobie z przemocą.
     Organizacja konkursów o tematyce zapobiegania agresji
     Rozmowy z uczniami nt. patologicznych zjawisk społecznych, dostosowane ich fazy rozwojowej.
     Budowanie zaufania między uczniem a nauczycielem Podmiotowe traktowanie ucznia, Pracownicy szkoły Cały rok
     Doskonalenia umiejętności interpersonalnych w komunikacji,
     Wnikliwa, jawna i sprawiedliwa ewaluacja osiągnięć,
     Czytelność wymagań edukacyjnych,
     Przestrzeganie norm społecznych,
     Diagnozowanie środowiska klasowego i szkolnego Przeprowadzenie badań na temat stosunków koleżeńskich w klasie i w szkole (socjometria). Dyrektor Szkoły, pedagog i psycholog szkolny, nauczyciele Cały rok

      

     Cel: Eliminowanie niepożądanych postaw i zachowań

     Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Uwagi
     Egzekwowanie realizacji obowiązku szkolnego Ciągła i systematyczna kontrola frekwencji ucznia w elektronicznym dzienniku lekcyjnym dostępna rodzicom Dyrektor, pedagog i psycholog szkolny, specjaliści Stały dostęp wychowawców do danych
     Analiza przyczyn wagarowania -rozmowy z uczniem i rodzicami nt. form opieki gwarantujących poprawę
     Telefoniczne informowanie rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach,
     Praca z rodzicami
     Współpraca z kuratorami, sądem rodzinnym
     Przeciwdziałanie korzystaniu przez uczniów z używek (papierosy, narkotyki, alkohol) Organizacja warsztatów profilaktyczne dla uczniów na temat skutków palenia papierosów, zażywania narkotyków i spożywania alkoholu Nauczyciele Cały rok
     Organizacja szkoleń Rady Pedagogicznych dla nauczycieli,
     Stosowanie Punktowego Systemu Oceniania jako instrumentu zapobiegania uzależnieniom (ocena zachowania)
     Informowanie rodziców o kontakcie dzieci z używkami
     Wdrożenie procedury reagowania w przypadku przebywania na terenie szkoły ucznia pod wpływem używek lub posiadania przez niego środków psychoaktywnych,
     Organizowanie warsztatów z zakresu pomocy przedmedycznej,
     Wyciąganie konsekwencji wobec uczniów, którzy znajdowali się pod wpływem środków psychoaktywnych na terenie szkoły w postaci zakazu uczestnictwa w zabawach szkolnych
     Przeciwdziałanie przemocy w szkole Organizacja szkoleń dla nauczycieli. Dyrektor, pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy Zgodnie z potrzebami
     Organizacja dla rodziców spotkań ze specjalistami
     Pogadanki podczas zebrań rodziców
     Rozmowy z uczniami na temat zachowań alternatywnych do agresji
     Interwencyjne rozmowy z rodzicami agresywnych uczniów mające na celu ich pedagogizację
     Stały kontakt z policją, kuratorami sądowymi i Sądem Rejonowym
     Kierowanie na specjalistyczną diagnozę uczniów w kierunku określenia przyczyn agresji
     Nauka odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych,
     Spektakle profilaktyczne.
      
     Cel: Rozbudzenie szacunku dla dorobku narodowego, dziedzictwa kulturowego i wartości uniwersalnych
      
     zadania forma realizacji odpowiedzialni uwagi
     Kształtowanie tożsamości narodowej Organizacja szkolnych uroczystości z okazji świąt narodowych Nauczyciele Wg corocznego planu imprez szkolnych
     Poszerzanie wiedzy uczniów na temat dokonań sławnych Polaków Organizowanie konkursów wiedzy i konkursów plastycznych na temat wielkich Polaków Nauczyciele Cały rok
     Tworzenie gazetek ściennych
     Realizacja przez uczniów projektów edukacyjnych
     Spotkania ze zaproszonymi osobami o znaczącym dorobku oraz kontakty z autorytetami z różnych dziedzin
     Zapoznanie z historią, tradycją gminy i najbliższego regionu Zwiedzanie zabytków, miejsc pamięci, muzeów Wychowawcy klas, nauczyciele WOS i historii, opiekunowie projektów Cały rok
     Organizowanie konkursów wiedzy o regionie
     Oraz konkursów plastycznych
     Realizacja przez uczniów projektów edukacyjnych
     Uwrażliwianie uczniów na wartości takie, jak: pokój, wolność, sprawiedliwość, braterstwo, miłość Prowadzenie dyskusji podczas godzin wychowawczych Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów bloku humanistycznego Cały rok
     Udział uczniów w projekcjach filmowych i przedstawieniach teatralnych
     Uwrażliwienie ucznia na wartości estetyczne Udział w przedstawieniach teatr, wystawy, konkursy, koncerty Nauczyciele j. polskiego i przedmiotów artystycznych Cały rok
     Budowanie tolerancji i szacunku dla innych kultur i społeczeństw Upowszechnienie kultury innych narodów Nauczyciele Cały rok
     Wycieczki do muzeum etnograficznego Wychowawcy klas
     Wycieczki turystyczno-krajoznawcze, wystawy (każdej wycieczce gazetka ścienna lub opracowanie multimedialna) Przewodniczący Samorządu Klasowego
     Rozbudzanie wartości duchowych Działania wolotariackie, Nauczyciele, wychowawcy klas Cały rok
     Organizowanie rekolekcji ,lekcji religii,
     Kształtowanie nawyku korzystania z dóbr kultury
     Kształtowanie odpowiedzialności za język ojczysty Organizowanie konkursów ortograficznych, literackich i recytatorskich Nauczyciele

     Cały rok

     Natychmiastowa reakcja każdego nauczyciela korygująca niedbałość lub wulgarność wypowiedzi ucznia
      
     Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia i szacunku dla przyrody
      
     zadania forma realizacji odpowiedzialni uwagi
     Kształtowanie zachowań prozdrowotnych Prowadzenie lekcji przedmiotowych na ten temat. Nauczyciele, uczniowie Cały rok
     Realizacja tematyki na godzinach wychowawczych
     Organizowanie warsztatów, konkursów i apeli prozdrowotnych
     Tworzenie przez uczniów gazetek ściennych
     Kształtowanie u uczniów właściwych nawyków w zakresie higieny Rozmowy z uczniami podczas godzin wychowawczych oraz indywidualne, Nauczyciele, pielęgniarka szkolna Cały rok
     Spotkania ze specjalistami (np. pielęgniarka szkolna)
     Udział uczniów w zajęciach profilaktycznych
     Rozwijanie u uczniów wrażliwości na środowisko naturalne Rozmowy z uczniami podczas godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Cały rok
     Organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej
     Udział w warsztatach organizowanych przez podmioty zewnętrzne
     Organizacja Dnia Ziemi oraz zbiórki surowców wtórnych

      

     EWALUACJA


                      Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programu wychowawczo-profilaktycznego jest możliwe tylko przy prowadzeniu stałej oceny zadań. W tym celu Szkoła wykorzystuje różne sposoby ewaluacji. Uzyskane informacje służą do modyfikowania programu, stawiania nowych celów i służących ich realizacji zadań.
     Szkoła używa różnorodnych narzędzi ewaluacji, do których należą:

      

     • Analiza dokumentów (wyników i zachowań uczniów w dzienniku Librus, dzienników wychowawczych, opinii i orzeczeń psychologiczno-pedagogicznych)
     • Badania istotnych problemów edukacyjno-wychowawczych
     • Ankiety skierowane do rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące bezpieczeństwa w szkole, znajomości prawa szkolnego, zainteresowań, osiągnięć edukacyjnych
     • Obserwacje uczniów
     • Rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły


     Uchwała Rady Rodziców z dnia 25 września 2017 roku

          Przewodniczący Rady Rodziców           
     /.../                              

     Bogusław Kubisz        

      

      

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie