• Regulamin wycieczek

    • Wychodząc na przeciw postanowieniom §12 Zarządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001r.w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001/135/1516) ustala się poniższy ramowy regulamin wycieczek i imprez pozaszkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych:
      

     Regulamin wycieczki

     Uczniu!
        Biorąc udział w wycieczce szkolnej zobowiązujesz się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, co potwierdzasz podpisem na dokumencie otrzymanym od organizatora wycieczki zwanym kartą wycieczki / imprezy:

     1. Biorąc udział w wycieczce jesteś zobowiązany do:

      
     Złożenia w określonym terminie pisemnego oświadczenia rodziców,
      
     Zabrania na wycieczkę aktualnej legitymacji szkolnej,
      
     Ubrania się w odzież stosowną do warunków i miejsca wyjazdu,
      
     Punktualnego przybycia na miejsce zbiórki,
      
     Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ustalonych i omówionych przez kierownika wycieczki,
      
     Zachowywania się w kulturalny sposób (bądź miły i życzliwy wobec rodziny, gospodarzy u których mieszkasz, okaż innym, a w szczególności słabszym i młodszym pomoc i życzliwość),
      
     Stosowania się do do wszystkich poleceń kierownika wycieczki lub opiekuna,
      
     Informowania kierownika wycieczki o ewentualnych dolegliwościach i wszystkich problemach mających wpływ na bezpieczeństwo wycieczki (należy zgłosić kierownikowi lub opiekunowi wszelkie zauważone usterki i nieprawidłowości zagrażające zdrowiu lub życiu),
      
     Pozostawiania w porządku wszystkich miejsc przebywania (Nie niszcz i nie dewastuj sprzętu będącego w Twojej dyspozycji, gdyż poniesiesz odpowiedzialność finansową)
      
     Przestrzegania regulaminu.
          


     2. W czasie wycieczek zabronione jest:

      
     nieprzestrzeganie ramowego rozkładu dnia,
      
     samowolne oddalanie się od grupy bez zgody opiekuna (utrata kontaktu wzrokowego z opiekunem),
      
     zaniedbywanie higieny osobistej,
      
     zakłócanie ciszy nocnej,
      
     poszanowania zwyczajów panujących w miejscu zamieszkania,
      
     palenie papierosów i spożywanie alkoholu oraz substancji odurzających.
          


     3. Czas pobytu na wycieczce traktowany jest jako czas nauki, a zachowanie ucznia podlega ocenie nauczyciela.

     4. O wszelkich naruszeniach powyższego regulaminu powiadomimy Twoich rodziców i szkołę.

     5. ZA NIESTOSOWANIE SIĘ DO WW. REGULAMINU I RAŻĄCE JEGO NARUSZANIE, MOŻESZ BYĆ UKARANY:

      
     naganą na forum grupy,
      
     wydaleniem z obozu /wycieczki/ na koszt rodziców, bez zwrotu kosztów pobytu i przejazdu oraz wysłaniem informacji o tym fakcie do szkoły.
          


     6. Opiekunowie nie biorą odpowiedzialności za wartościowe przedmioty posiadane przez uczestników np. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie