• Ogłoszenia

   • Konkurs Rzecznika Praw Dziecka

    07.12.2021 14:04
    Rzecznik Praw Dziecka ogłosił konkurs na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody sportowe. Mogą w nim wziąć udział pojedyncze osoby lub zespoły. 
    Osoby chętne proszę o dostarczenie prac do 14 grudnia br. (wtorek) do biblioteki szkolnej.
    Więcej informacji możecie znaleźć na stronie:
    https://brpd.gov.pl/2021/10/29/wielki-konkurs-rzecznika-na-najciekawsze-prace-plastyczne-o-prawach-dziecka/
   • Rozwojowy Zawrót Głowy

    04.11.2021 10:45
    Wszystkich chętnych uczniów i ich rodziców zapraszamy na pierwsze z cyklu warsztaty "Rozwojowy Zawrót Głowy", które odbędą się w auli naszej szkoły 5 listopada br. w godz. 17.00-19.00.
   • Konkurs Grantowy „Cyfrowa Gmina” - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR"

    27.10.2021 08:19

    Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, w ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

    Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.


     

     

    Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy osiągnęli pełnoletność, posiadających krewnego w linii prostej, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.

    Warunkiem uzyskania wsparcia w ramach programu jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

    a)  dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (Oddział Terenowy KOWR w Warszawie potwierdza, że na terenie Gminy Stare Babice funkcjonowało zlikwidowane PPGR oraz występowało mienie lub nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkałe przez byłych pracowników PPGR)

    b)  dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej,
    tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś
    w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub w gminie, w której funkcjonował PPGR

    c) dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
    w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia oświadczenia (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy –

    uwaga: w przypadku, gdy dzieci korzystały z laptopów użyczonych do nauki zdalnej w ramach projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”, a które to laptopy zostały zwrócone do szkół
    w chwili przywrócenia nauki stacjonarnej i obecnie znajdują się w szkołach, są uprawnione do aplikowania o sprzęt w
    ramach konkursu grantowego „Cyfrowa Gmina - Granty PPGR”.

    Oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność.

    Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

    a)  sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
    i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

    b)  ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

    c)  usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
    w ramach projektu tylko w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

    Informacje dodatkowe:

    • informacje szczegółowe o programie można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
    • zgodnie z warunkami programu komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia na okres 2 lat,
    • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
    • w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia krewnego wskazanego w oświadczeniu w zlikwidowanym PPGR należy dołączyć go do składanych dokumentów (wymóg nieobligatoryjny).


    Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Stare Babice do uczestnictwa w programie.

    W celu zgłoszenia się do programu „Cyfrowa Gmina – granty PPGR” prosimy o złożenie kompletu dokumentów do Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32, pokój nr 2 (parter) - Referat Funduszy Zewnętrznych w terminie do 29 października 2021 r., zgodnie z wykazem poniżej:

    1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
    2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
    3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
    4. Oświadczenie o braku możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie usługi dostępu do Internetu)
    5. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia krewnego wskazanego w oświadczeniu w zlikwidowanym PPGR - dokument nieobligatoryjny


    Dokumenty do pobrania:

    1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego
    2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność
    3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

     

    Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

    W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr tel. 22 730 80 77.

     

    Konkurs Grantowy współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
    Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
    V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

   • Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

    22.10.2021 11:56
    Znamy osoby z naszej szkoły, które będą ubiegać się o mandat radnego do Młodzieżowej Rady Gminy. Są to: 
    - Katarzyna Bednarz, kl. 7b
    - Karol Oszczyk, kl. 7a
    - Bartosz Piotrak, kl. 8a.


    Wybory już 28 października br.
   • Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

    12.10.2021 10:17
    Jeżeli:
    - jesteś uczniem klasy 7. lub 8.;
    - mieszkasz na terenie Gminy Stare Babice;
    - jesteś aktywny i kreatywny,
    - chcesz reprezentować naszą szkołę w Młodzieżowej Radzie Gminy;
    zgłoś swoją kandydaturę na radnego MRG!
    Przyjdź do biblioteki szkolnej po potrzebne dokumenty!
    Zgłaszanie kandydatur trwa do 21 października 2021 r.
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie