• Stypendium za naukę

    • Regulamin
     przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
     w Szkole Podstawowej w Koczargach Starych

        Na podstawie art. 90g i art. 90s ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ustala się poniższy regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniom I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.
      

     § 1

     Uczeń może otrzymać stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe.

     § 2

     1. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły i nie może przekraczać kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. O świadczeniach rodzinnych.
     2. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest przyznawane raz semestrze, po jego zakończeniu i wypłacane w terminie 14 dni od jego przyznania.

     § 3

     1. Maksymalna liczba równorzędnych stypendiów za wyniki w nauce w danym semestrze odpowiada liczbie oddziałów.
     2. Za osiągnięcia sportowe w danym semestrze przyznawane są trzy równorzędne stypendia.

     § 4

     1. Stypendium za naukę otrzymuje uczeń, który w danym oddziale uzyskał najwyższą średnią z przedmiotów nauczania w semestrze poprzedzającym przyznanie stypendium,  wyższą od 4,0 i co najmniej dobrą ocenę zachowania.
     2. Stypendium za osiągnięcia sportowe otrzymuje uczeń, który w danym w poprzednim semestrze uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz posiada co najmniej dobrą ocenę zachowania.

     §5

     W szkole działa komisja stypendialna składająca się z co najmniej trzech nauczycieli wyłonionych uchwałą rady pedagogicznej.

     §6

     1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
     2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczyciela wychowania fizycznego uczącego w danym oddziale.

     § 7

     1. W przypadku, gdy w danym oddziale kilku uczniów uzyskało taką samą średnią ocen, decyzję o kandydatach do stypendium podejmuje wychowawca.
     2. Jeżeli w danym oddziale lub poziomie nauczania żaden uczeń nie spełnia kryteriów o których mowa w §4, środki finansowe mogą być przeznaczone na stypendium dla ucznia spełniającego warunki z innego oddziału lub poziomu nauczania.
     3. Dopuszcza się możliwość otrzymania przez jednego ucznia za dany semestr obydwu stypendiów.

     §8

     1. O przyznaniu stypendium decyduje dyrektor szkoły.
     2. Nazwiska stypendystów oraz wysokość stypendium jest podawana na stronie internetowej szkoły
     3. Stypendia mogą być wręczane na forum społeczności szkolnej
     4. Odbiór stypendium jest potwierdzany w sekretariacie szkoły przez rodzica lub za jego zgodą, przez ucznia.

     § 9

     1. Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2017 r.


     Koczargi Stare, 12 września 2017 r.

     Dyrektor Szkoły
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie