• Świetlica

     • regulamin

     • 1. ZADANIA ŚWIETLICY

       

      • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
      • Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
      • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.
      • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
      • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.
      • Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
      • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.


      2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

       

      • Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I – III, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub innych okoliczności.
      • Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej.
      • Świetlica prowadzi zajęcia od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:30.
      • Zajęcia świetlicowe organizowane są, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych. Zajęcia te rozwijają zainteresowania uczniów oraz zapewniają prawidłowy rozwój psychofizyczny ucznia. Na świetlicy uczniowie mają również możliwość odrabiania lekcji.
      • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się również w innym pomieszczeniu, na boisku szkolnym lub placu zabaw, szczególnie w sytuacji, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.
      • Uczniowie, przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy oraz Kontraktu świetlicowego.


      3. KONTRAKT ŚWIETLICOWY

       

      • Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela.
      • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowej chęci nawet krótkotrwałego oddaleniu się. (Oddaleniem się jest każda utrata kontaktu wzrokowego z nauczycielem).
      • Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
      • Dzieci przebywające na zajęciach opieki świetlicowej zobowiązane są do przestrzegania określonych zasad:

       

      - swoim zachowaniem nie mogą stwarzać zagrożenia dla siebie i innych,
      - kulturalnego zachowania się w relacjach z uczniami i nauczycielami,
      - przestrzegania podstawowych zasad higieny,
      - poszanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy

      • Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem sali do zajęć świetlicowych odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.
      • W świetlicy dzieci nie mogą bez zgody nauczyciela korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych urządzeń technicznych przyniesionych z domu.
      • Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie wartościowych przedmiotów przynoszonych do szkoły.
      • Przed lekcjami rodzice (opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy. Nie jest dopuszczalne pozostawienie dziecka w szatni bez opieki. Za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza salą świetlicy odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
      • Dzieci ze świetlicy odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.
      • Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać Świetlicy szkolnej oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia (zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego). Zgodę na wyjście dziecka z osobą małoletnią, należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy.
      • W wyjątkowych wypadkach jeśli dziecko miałoby być odebrane przez osobę nie umieszczone w karcie zgłoszeniowej potrzebne jest jednorazowe pisemne oświadczenie rodziców, które powinno być dostarczone do świetlicy.
      • Dopuszcza się możliwość za oświadczeniem rodziców ze zgodą na takie wyjście, z podaniem daty i godziny o której dziecko ma opuścić świetlicę.
      • Osobom - opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz policja.
      • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
      • Rodzic/opiekun osobiście odbiera dziecko ze Świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.
      • W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
      • Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
      • Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/opiekun prawny postanowi wypisać dziecko ze Świetlicy, powinien ten fakt zgłosić nauczycielowi Świetlicy.
      • Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku powtarzającego się spóźnienia się opiekunów może zostać skreślony z listy .
      • W Świetlicy, przez cały rok szkolny, obowiązuje zmiana obuwia.
      • Rodzice/opiekuni prawni dziecka zobowiązani są powiadomić wychowawców Świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich innych istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia poradni itp.).
      • Z chwilą zapisu dziecka do Świetlicy rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.


      4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA W SWIETLICY

      UCZEŃ MA PRAWO DO:

       

      • udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach;
      • rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
      • rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień;
      • życzliwego, podmiotowego traktowania;
      • swobody w wyrażaniu myśli i przekonań jeśli nie naruszają one dóbr osobistych innych osób;
      • uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
      • właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej (zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego);
      • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
      • korzystania z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy, boiska szkolnego i placu zabaw;

      UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

       

      • przestrzegać określonych zasad w Kontrakcie świetlicowym,
      • zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy;
      • stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz innych pracowników szkoły;
      • informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz chęci wyjścia ze świetlicy;
      • meldować wszelkie wypadki oraz swoje złe samopoczucie;
      • uczestniczyć w zajęciach, zabawach i imprezach świetlicowych;

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie