• Regulamin Rady Rodziców

    • Regulamin Rady Rodziców
     Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych.

        Na podstawie Art.83 ust.4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59) oraz §7 p.5 Statutu Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych z dnia 12 września 2017 r. ustala się, co następuje:
      

     I. CEL DZIAŁANIA I ZADANIA RADY RODZICÓW

     $1.

     Rada Rodziców /dalej RR/ jest organizacją wewnątrzszkolną mająca na celu:
     1. Wspieranie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
     2. Prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i oświatowych opinii rodziców we wszystkich sprawach Szkoły,
     3. Współdziałanie ze szkołą w działaniach służących poprawie kondycji finansowej i materialnej Szkoły,

     $2.

     Do zadań Rady Rodziców należy:
     1. Uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczego Szkoły oraz programu
     2. profilaktyki,
     3. Opiniowanie programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, zgodnie z odrębnymi przepisami,
     4. Organizowanie rodziców do pomocy w realizacji planów pracy Szkoły oraz agend i organizacji wewnątrzszkolnych,
     5. Współdziałanie z samorządem terytorialnym i środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy warunków realizacji planów: nauczania, wychowawczego i profilaktyki,
     6. Inicjowanie działań dochodowych zabezpieczających własną działalność oraz potrzeby Szkoły,
     7. Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
     8. Współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej sportowej i turystycznej uczniów,
     9. Finansowe wspomaganie działalności opiekuńczej i stypendialnej Szkoły
     10. Wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych,
     11. Wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora Szkoły dotyczących wszystkich spraw szkoły,
      

     II. SKŁAD, STRUKTURA I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY RODZICÓW.

     $3.

     1. Podstawowym ogniwem reprezentującym rodziców jest trzyosobowa Rada Oddziałowa wyłonionym na ogólnym zebraniu rodziców uczniów danej klasy,
     2. Radę oddziałową wybiera się w następującym trybie:

       a. w widocznym miejscu zapisuje się kandydatów zgłaszających się lub zgłaszanych za ich zgodą
     b. głosowanie jest tajne,
     c. w wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic,
     d. każdy z rodziców dysponuje ilością głosów równą liczbie osób, które ma liczyć wybierane gremium,
     e. zliczania głosów dokonuje kolektyw składający się z osób kandydujących,
     f. wybory odbywają się w obecności wychowawcy, który może brać udział w głosowaniu jedynie w sytuacji, gdy jest rodzicem ucznia danego oddziału. Nie może on jednak kandydować do rady oddziałowej.


     3. Radą Rodziców stanowią delegaci z rad oddziałowych. Delegatów, po jednym z każdego oddziału wybiera się w trybie §3 p. 2
     4. Pracą Rady Rodziców kieruje Prezydium Rady Rodziców wyłonione na pierwszym walnym zebraniu Rady Rodziców.
     5. Prezydium tworzą: przewodniczący, z-ca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik wyłonieni ze składu Prezydium na pierwszym zebraniu oraz 2-3 osoby będące członkami.
      

     $4.

     Rada Rodziców posiada trzyosobową Komisję Rewizyjną wybraną przez walne zebranie,
      

     $5.

     Rada Rodziców oraz Prezydium Rady Rodziców mogą wyłaniać stałe lub doraźne komisje zadaniowe.
      

     III. ZASADY DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

     $6

     Zadaniem Rady Oddziałowej jest:
     1. realizacja zadań RR na terenie oddziału,
     2. współpraca z wychowawcą w zakresie jego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
      

     §7

     Zadaniem Przewodniczącego RR. jest:
     1. przygotowanie projektu planu finansowego na b. szk. z uwzględnieniem wniosków zebranych na walnym zebraniu RR,
     2. zwoływanie i prowadzenie zebrań RR. oraz Prezydium RR.
     3. reprezentowanie RR. na zewnątrz.

     §8

     Zadaniem Prezydium RR. jest bieżące kierowanie całokształtem działalności RR. a w szczególności:
     1. koordynowanie działalności ogniw i komisji wyłonionych z RR. oraz nadzór nad ich pracą,
     2. sporządzanie rocznego planu finansowego,
     3. odbywanie roboczych zebrań wg potrzeb,
     4. podejmowanie decyzji w sprawie bieżących korekt planu wymienionego w p. 2
     5. składanie sprawozdań z własnej działalności na walnych zebraniach
     6. reprezentowanie interesów ogółu rodziców.

     §9.

     Fundusze RR. tworzy się z następujących źródeł:
     1. dobrowolnych składek rodziców,
     2. dochodów własnej działalności,
     3. darowizn.

     §10

     Wysokość dobrowolnych składek rodziców, tryb ich przyjmowania oraz plan finansowy na dany rok szkolny jest uchwalany na walnym zebraniu Rady Rodziców w formie podstawie głosowania zwykłą większością głosów osób na początku każdego roku szkolnego,

     §11

     Uchwały RR. zapadają na zasadach określonych w §12
      

     §12

     1. Fundusze RR. mogą być wydatkowane jedynie na działalność ujętą w planie finansowym,
     2. Komisja Rewizyjna kontroluje dwa razy w roku szkolnym działalność finansową RR. Wyniki kontroli są protokołowane
      

     §13

     Działalność RR. musi być zgodna z obowiązującymi przepisami oświatowymi,
     W przypadku nie spełnienia warunku określonego w p.1 Dyrektor ma prawo mocą decyzji zawiesić taką działalność
      

     §14

     1. Kadencja władz RR. trwa jeden rok szkolny.
     2. Ustępujący Przewodniczący Rady Rodziców:
     a. organizuje wybory następnej kadencji w terminie do końca września. w trybie §3 p. 2
     b. na pierwszym zebraniu nowej Rady rodziców składa sprawozdanie z rocznej działalności oraz wykonania planu finansowego
      

     §15

     Członkowie RR. którzy nie wywiązują się z przyjętych na siebie obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe zebranie klasowe lub zebranie Prezydium RR. W ich miejsce wybiera się nowe osoby.
      

     §16

     Działalność w RR. jest dobrowolna.

     Powyższy Regulamin Rady Rodziców został uchwalony w dniu 25 września 2017,     Koczargi Stare, 25 września 2017
      

     Przewodniczący Rady Rodziców      
     /.../                              
     Bogusław Kubisz      
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie