• Ordynacja SU

    • Ordynacja wyborcza Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Koczargach Starych

      

     § 1
     Władze Samorządu Uczniowskiego

     1. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Samorządu jest Zarząd w składzie:

       • przewodniczący SU,
     • z-ca przewodniczącego,
     • z-ca przewodniczącego,
     • sekretarz.
     • rzecznik praw ucznia
     § 2
     Podstawowe zasady przeprowadzania wyborów do władza Samorządu Uczniowskiego

     1. Wybory wyłaniające władze Samorządu Uczniowskiego są:

       • powszechne – każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
     • równe – każdy uczeń ma prawo do jednego głosu,
     • bezpośrednie – każdy uczeń głosuje osobiście,
     • tajne – wybór jest anonimowy, a warunki w lokalu wyborczym zapewniają tajność aktu głosowania,
     • większościowe – wybory wygrywa kandydat, który otrzymał największą ilość głosów.

      

     § 3
     Prawa wyborcze

     1. Czynne prawo wyborcze (prawo do głosowania) mają wszyscy uczniowie.
     2. Bierne prawo wyborcze (do bycia wybranym) mają wszyscy uczniowie, których poprze 35 uczniów z różnych klas.
      

     § 4
     Harmonogram wyborów władz Samorządu Uczniowskiego

     1. Wybory przebiegają według następującego harmonogramu:

       • powołanie komisji wyborczej – do końca drugiego tygodnia września,
     • rejestracja kandydatur do władz Samorządu Uczniowskiego – do końca trzeciego tygodnia września,
     • kampania wyborcza – czwarty tydzień września,
     • wybory – ostatni piątek września.

      

     § 5
     Termin i tryb ogłaszania wyborów

     1. Kadencja Władz Samorządu Uczniowskiego oraz Samorządów Klasowych trwa jeden rok szkolny.
     2. Wybory do władz Samorządu uczniowskiego odbywają się w ostatni piątek września każdego roku szkolnego.
     3. Wybory będą poprzedzone tygodniową kampanią wyborczą.
     4. O terminie wyborów i czasie trwania kampanii informują wychowawców opiekunowie Samorządu, po konsultacji z Dyrektorem Szkoły. Termin ogłasza się na stronie internetowej szkoły.
      

     § 6
     Sposób powoływania, skład i zadania komisji wyborczej

     1. Członkowie komisji nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego.
     2. Kandydaci do komisji mogą się zgłaszać do opiekunów samorządu do końca drugiego tygodnia września. Po uzyskania pozytywnej opinii opiekunów Samorządu i wychowawcy mogą zostać członkami komisji.
     3. Komisja liczy 2-4 członków.
     4. Komisja współpracuje z opiekunami Samorządu Uczniowskiego.
     5. Komisja sporządza listę wyborców.
     6. Komisja sporządza listę kandydatów.
     7. Komisja odpowiada za zapewnienie odpowiedniej informacji o zasadach kandydowania i głosowania w wyborach.
     8. Komisja czuwa nad przebiegiem kampanii wyborczej.
     9. Komisja sporządza karty do głosowania.
     10. Komisja przygotowuje lokal wyborczy.
     11. Komisja zapewnia sprawny przebieg głosowania.
     12. Po głosowania Komisja oblicza wyniki głosowania, spisuje je i ogłasza publicznie.
     13. Komisja rozpatruje ewentualne skargi na przebieg wyborów.
     14. Komisja ogłasza ważność wyników wyborów.
      

     § 7
     Tryb zgłaszania kandydatów

     1. Zgłaszanie kandydatur będzie miało miejsce do końca tygodnia poprzedzającego rozpoczęcie kampanii wyborczej.
     2. Każdy kandydat powołuje swój komitet wyborczy.
     3. Kandydat ma obowiązek przedstawić listę 35 uczniów z różnych klas popierających jego kandydaturę. Lista powinna zawierać: imię, nazwisko, klasę i podpis ucznia popierającego kandydata do władz Samorządu Uczniowskiego.
      

     § 8
     Kampania wyborcza

     1. Kampania wyborcza zaczyna się w czwartym tygodniu września, po zarejestrowaniu wszystkich kandydatów biorących udział w wyborach.
     2. Kampania kończy się o godzinie 16.00, w dzień poprzedzający wybory.
     3. W dzień głosowania obowiązuje cisza wyborcza.
     4. W trakcie kampanii wyborczej zabrania się oczerniania kandydatów i niszczenia plakatów wyborczych.
     5. Skargi na sposób prowadzenia kampanii należy kierować do komisji wyborczej w formie pisemnej.
      

     § 9
     Tryb odwoływania wybranych w powszechnych wyborach członków zarządu Samorządu Uczniowskiego

     1. Na wniosek Dyrektora Szkoły, Opiekunów Samorządu, Wychowawcy Klasy lub trzech członków Zarządu każdy z uczniów może być odwołany z funkcji w trakcie roku szkolnego.
     2. Decyzję o odwołaniu podejmuje Zarząd SU przez głosowanie.

     Koczargi Stare, 7 września 2018 r.

     Opiekunowie SU
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
    • szkola@szkola-koczargi.pl
    • 22 722 90 29
    • Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
   • Logowanie